Moderní geografie

19. listopadu 2011

Moderní geografie, reg. č.: CZ.1.07/1.1.06/03.0040

Rozpočet projektu: 1 094 407,98 Kč

Realizátor projektu: Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická Čáslav, Masarykova 248

Doba realizace: 1. ledna 2012 – 31. prosince 2012

Vedení realizačního týmu: Mgr. Tomáš Hasík (manager projektu), Mgr. David Tichý (administrátor projektu), Jana Horáková (finanční manager) 

Příhlášení realizačního týmu

Výběrové řízení projektu - Výzva  Zadavací dokumentace Výběrové řízení - Výzva k dodávce fotografií

Výstupy projektu

Praktická část

Atmosféra SŠ stahujte ve formátu pdf
Atmosféra ZŠ stahujte ve formátu pdf
Biosféra SŠ stahujte ve formátu pdf
Biosféra ZŠ stahujte ve formátu pdf
Hydrosféra SŠ stahujte ve formátu pdf
Hydrosféra ZŠ stahujte ve formátu pdf
Litosféra SŠ stahujte ve formátu pdf
Litosféra ZŠ stahujte ve formátu pdf
Pedosféra SŠ stahujte ve formátu pdf
Pedosféra ZŠ stahujte ve formátu pdf

Praktická část - testy

Test č. 1 - Geografie obyvatelstva stahujte ve formátu pdf
Test č. 2 - Geografie sídel stahujte ve formátu pdf
Test č. 3 - Geografie zemědělství
stahujte ve formátu pdf
Test č. 4 - Geografie průmyslu
stahujte ve formátu pdf
Test č. 5 - Geografie dopravy
stahujte ve formátu pdf

Přehled učiva - teoretická část

Gymnázium čtyřleté - přehled učiva stahujte ve formátu pdf
Pedagogické lyceum - přehled učiva stahujte ve formátu pdf
Předškolní a mimoškolní pedagogika - přehled učiva stahujte ve fomrátu pdf
Základní škola - přehled učiva stahujte ve formátu pdf

 

Základní informace o projektu

Výstupem projektu bude zpracovaný a v praxi ověřený výukový program pro hodiny zeměpisu využitelný v rámci základního i středoškolského vzdělávání. Základem programu budou detailně zpracované přehledy učiva a školních výstupů rozdělené na části určené pro výuku zeměpisu na čtyřletém gymnáziu, osmiletém gymnáziu, pedagogickém lyceu a oboru předškolní a mimoškolní pedagogika. Tento celek bude doplněn didaktickou částí s metodikou pro vyučující. Tvorba bude probíhat v kontextu s RVP a  ŠVP platnými u žadatele. Při tvorbě obsahu programu bude kladen důraz na rozvoj klíčových kompetencí žáků a zařazení prvků environmentální výchovy do výuky. Souběžně s vlastní tvorbou výukové strategie bude probíhat kontrola její přenositelnosti do praxe prostřednictvím pilotního ověřování. V závěrečné fázi realizace projektu bude proškolena skupina pedagogických pracovníků v oblasti využití výstupů projektu v praxi. Výsledný program bude v podobě publikace zdarma rozeslán do středočeských středních škol.

Cíle projektu

Cílem předkládaného projektu je zvýšení kvality základního a středoškolského vzdělávání a posílení metodické podpory pedagogických pracovníků při výuce zeměpisu (geografie).  Dále se jedná o naplňování cílů školních vzdělávacích programů v podobě rozvoje klíčových kompetencí žáků a mezipředmětových vazeb ve výuce zeměpisu (geografie). Cílem realizace projektu a jeho uvedení do výchovně vzdělávací praxe je rovněž podpora rozvoje environmentálního povědomí žáků a zapojení výpočetních technologií do výuky odborných předmětů (výstupy projektu budou pro výukové potřeby k dispozici žákům a pedagogickým pracovníkům mj. také v digitální podobě). Cíle projektu budou realizovány vytvořením nově koncipovaného výukového programu a jeho implementací do výuky zeměpisu. Cíle projektu z obecného hlediska kopírují globální cíle Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (rozvoj vzdělanostní společnosti), jakožto i cíle specifické - projekt je zaměřen na rozvoj a zkvalitňování počátečního vzdělávání s důrazem na rozvoj klíčových kompetencí žáků.

Přínos projektu

Realizace projektu přinese žákům a pedagogickým pracovníkům nový výukový program určený pro výuku zeměpisu na středních a základních školách. Program bude splňovat vysoká měřítka kvality z pohledu didaktického i čistě odborného a jeho aplikace ve výchovně vzdělávacím procesu bude znamenat inovaci metod a forem výuky, včetně rozvoje počítačové gramotnosti. Zavedení výukového programu do praxe bude významným krokem k zabezpečení odborných znalostí žáků pro maturitní zkoušku (volitelná povinná profilová zkouška, nepovinná zkouška společné části) a krokem k položení pevných vědomostních základů pro studium na vysoké škole. To vše za současného uplatnění principů školních vzdělávacích programů a kurikulární reformy vůbec (rozvoj klíčových kompetencí a mezipředmětových vztahů, rozmanitost výuky). Navíc se bude jednat o projekt s minimálně 15 % podílem zaměření na environmentální výchovu, vzdělávání a osvětu (EVVO), což by mělo podnítit zájem mladé generace o životní prostředí. Při tvorbě dojde k zúročení několikaletých zkušeností zaměstnanců školy s tvorbou obdobných výukových programů a uplatní se jejich kontakty s profesionálními geografy, přírodovědci a pracovníky státní ochrany přírody České republiky.

Poslední novinky