Mediální výchova

19. listopadu 2011

Mediální výchova – nástroj rozvoje klíčových kompetencí

Reg. č.: CZ.1.07/1.1.06/03.0038

Rozpočet projektu: 1 739 288,04 Kč

Realizátor projektu: Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická Čáslav, Masarykova 248

Doba realizace: 1. ledna 2012 – 31. prosince 2012

Vedení realizačního týmu: Mgr. Tomáš Hasík (manager projektu), Mgr. Jana Andrejsková (věcný manager), Mgr. David Tichý (administrátor projektu), Jana Horáková (finanční manager)

Výběrové řízení - Výzva  Zadávací dokumentace Poptávka - výroba knižní publikace

 

Projektový den - výstupy projektu

01 - ZŠ Český jazyk pdf ke stažení
02 - ZŠ Informatika pdf ke stažení
03 - ZŠ Dějepis pdf ke stažení
04 - ZŠ Občanská výchova pdf ke stažení
05 - ZŠ Fyzika pdf ke stažení
06 - ZŠ Chemie pdf ke stažení
07 - ZŠ Přírodopis pdf ke stažení
08 - ZŠ Zeměpis pdf ke stažení
09 - ZŠ Hudební výchova pdf ke stažení
10 - ZŠ Výtvarná výchova pdf ke stažení
11 - SŠ Informatika pdf ke stažení
12 - SŠ Český jazyk pdf ke stažení
13 - SŠ Dějepis pdf ke stažení
14 - SŠ Občanská výchova pdf ke stažení
15 - SŠ Fyzika pdf ke stažení
16 - SŠ Chemie pdf ke stažení
17 - SŠ Přírodopis pdf ke stažení
18 - SŠ Zeměpis pdf ke stažení
19 - SŠ Hudební obor pdf ke stažení
20 - SŠ Výtvarný obor pdf ke stažení
Ze světa médií pdf ke stažení

 

 

Základní informace o projektu

Projekt reaguje na aktuální nedostatek výukových materiálů a "know-how" pro začlenění průřezového tématu mediální výchova do výuky. Jeho výstupem bude modulový výukový program určený pro základní a středoškolské vzdělávání. Základem programu bude výukový materiál pro začlenění rozmanitých témat mediální výchovy do výuky jednotlivých předmětů. Teoretická část bude pojednávat o principech fungování rozmanitých médií, mediálních postupů a strategií, stejně jako o působení médií na společnost i jednotlivce. Další část podá návod na různá praktická cvičení a nastíní možnosti a způsoby užití programu ve výchovně vzdělávací praxi. Na tvorbě programu se budou podílet specialisté profesně činní v mediální sféře. Výstupy projektu budou aplikovány v teoretické i praktické výuce u žadatele na pilotní skupině žáků. Cílem realizace projektu je podpora klíčových kompetencí žáků. V oblasti využití výstupů projektu bude rovněž proškolena cílová skupina pedagogických pracovníků škol Středočeského kraje.

Cíle projektu

Veškeré cíle projektu "Mediální výchova - nástroj rozvoje klíčových kompetencí" budou naplňovány prostřednictvím využití nově vytvořeného modulového výukového programu ve výchovně vzdělávacím procesu. Primárním cílem projektu je rozvoj klíčových kompetencí žáků prostřednictvím implementace mediální výchovy do výuky jednotlivých vyučovacích předmětů. Realizace projektu má zároveň podpořit zavádění principů Rámcově vzdělávacích programů a Školních vzdělávacích programů do praxe, neboť mediální výchova tvoří jejich nedílnou (a povinnou) součást. Naplňování požadavků RVP v oblasti průřezového tématu mediální výchova (RVP pro gymnázia a základní vzdělávání) bude znamenat také nemalý příspěvek k modernizaci a zatraktivnění výuky. Cílem realizace projektu je rovněž podpora použití výpočetních technologií ve vyučovacích hodinách (žáci se při plnění praktických úloh neobejdou bez pomoci výpočetní a audiovizuální techniky) a poskytnutí metodické podpory vyučujícím při začlenění mediální výchovy do výuky jednotlivých předmětů. Cíle projektu z obecného hlediska kopírují globální cíle Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (rozvoj vzdělanostní společnosti), jakožto i cíle specifické - projekt je zaměřen na rozvoj a zkvalitňování počátečního vzdělávání s důrazem na rozvoj klíčových kompetencí žáků.

Přínosy projektu

Žáci získají zavedením výstupů výukového programu do praxe přístup k takovému způsobu výuky, který jim umožní rozvoj jejich klíčových kompetencí (k učení, komunikativní, pracovní, občanské, k řešení problémů, personální aj.) a to zejména prostřednictvím plnění praktických cvičení, která budou nedílnou součástí výukového programu. Mimo to napomůže implementace výstupů výukového programu do výuky žákům pochopit principy fungování jednotlivých typů médií (tištěná, televizní, rozhlasová, internet aj.) a jejich vliv na chování společnosti v pozitivním i negativním smyslu. V době, kdy efektivní komunikace a ovládání komunikačních prostředků vede k úspěchu ve vysoce konkurenčním tržním prostředí, neutuchá poptávka po pracovnících zdatných v daném prostředí. Žáci orientující se v mediální oblasti a vybavení potřebnými klíčovými kompetencemi tak po absolvování studia získají nezanedbatelnou výhodu na trhu práce a jejich budoucí úspěšná činnost v terciární sféře (reklama, tvorba podnikových strategií) bude jedním z předpokladů růstu jednotlivých oblastí ekonomiky. Pedagogičtí pracovníci středních a základních škol získají realizací projektu nový výukový nástroj, který jim napomůže naplňovat cíle Školních vzdělávacích programů (potažmo celé reformy vzdělávání) prostřednictvím implementace mediální výchovy do výuky. Zároveň mohou být výstupy projektu inspirací pro tvorbu nových či inovaci stávajících ŠVP. Pro pedagogické pracovníky bude navíc proškolení v oblasti obsahu a způsobu užití výukového programu znamenat navýšení jejich profesní zdatnosti.

Přihlášení realizačního týmu

Poslední novinky