O škole

Gymnázium a Střední odbornou školu pedagogickou v Čáslavi tvoří dvě součásti, Gymnázium (osmileté a čtyřleté) a Střední odborná škola pedagogická (Předškolní a mimoškolní pedagogika a Pedagogické lyceum). Gymnázium bylo založeno v roce 1880, Střední odborná škola pedagogická v roce 1975. V posledních letech má škola ve čtyřech oborech přibližně 500 žáků, je státní, školné se tedy neplatí. Obě součásti školy jsou vzájemně propojeny nejen společným stoprocentně aprobovaným pedagogickým sborem pod jedním ředitelstvím, ale mnoha studentskými aktivitami, což obohacuje jak gymnaziální obory, tak střední odbornou školu. Učební plány oborů jsou určeny schválenými školními vzdělávacími programy PROSTOR I, PROSTOR II, KOSTKA I a KOSTKA II. Materiály jsou k nahlédnutí na webu školy www.gymcaslav.cz.

Škola nabízí mnoho aktivit, které doplňují středoškolské studium: návštěvy filmových a divadelních představení (KMD), exkurze spojené s návštěvou výstav galerií, muzeí a výchovných ústavů, dále lyžařskými, turistickými, plaveckými i malířskými kurzy. Alespoň jedenkrát za studium mají studenti možnost doplnit své jazykové znalosti na tematických nebo výměnných pobytech a praxích v zahraničí (Německo, Francie, Velká Británie). Zájemcům je umožněno formou individuálního vzdělávacího plánu nebo přerušením studia absolvovat studijní stáže v zahraničí. Naopak škola přijímá ke studijním pobytům i žáky z cizích zemí (Německo, Thajsko). Mnozí talentovaní studenti se účastní jazykových, literárních, recitačních a pěveckých soutěží a olympiád (v matematice, fyzice, chemii, biologii), soutěží v programování nebo zpracovávají odborné práce v rámci SOČ (studentské odborné činnosti). Často dosahují ocenění nejvyšších, což je možné si ověřit ve výročních zprávách. V soutěži EXCELENCE, kde se hodnotí úspěchy středních škol v rámci kraje, patří naše škola po léta k nejlepším. Prakticky všichni absolventi gymnaziálních oborů pokračují ve studiu na VŠ, u oborů pedagogických se tento údaj pohybuje kolem 70 - 80%.

Škola je po stránce materiální a technické kvalitně vybavena, má specializované učebny a laboratoře s kabinety. Připomeňme např. tři učebny plně vybavené výpočetní technikou, kde se vyučují nejen informační technologie, ale i ostatní předměty se zapojením ICT. Počítačové a multimediální vybavení učeben se v posledních třech letech podařilo díky nezměrnému nasazení pedagogického sboru zcela modernizovat z peněz fondů Evropské unie, z kterých jsme čerpali více jak 6 milionů Kč. Kvalitní připojení pracoven, kabinetů i kanceláři na internet je samozřejmostí. Dále škola disponuje tělocvičnou s fitcentrem a školním hřištěm, pracovnou výtvarné výchovy s keramickou pecí, grafickým lisem, hrnčířským kruhem a počítačem na výuku užité grafiky. Chloubou školy jsou specializovaná učebna dramatické výchovy, kde probíhají kromě běžné výuky i různé soutěže, přehlídky a školení.  Pro větší akce je užívána moderní multimediálně vybavená školní aula. Ta je určena pro konání besed se zajímavými osobnostmi, soutěží, přehlídek a prezentací studentských prací. Škola nabízí i potřebné hudební nástroje včetně klavírů, což umožňuje nejen výuku hry, ale také individuální cvičení. Školní dvůr je upraven jako ozeleněný relaxační parčík s lavičkami a stoly, kde při teplém počasí probíhají i některé vyučovací hodiny. Škola disponuje osobním automobilem, který je používán především na kontrolu souvislých praxí a při organizaci sportovních kurzů. Žákům je k dispozici celodenně otevřený školní klub vybavený několika na internet připojenými počítači a vlastním hygienickým zázemím. Zde je možno trávit dobu před začátkem a po konci vyučování, případně volné hodiny či přestávky. Případné ubytování a stravování studentů je řešeno smluvně. Škola pořádá pravidelné koncerty vlastního pěveckého sboru, výtvarné výstavy studentských prací, recitační přehlídky a sportovní soutěže. Studenti mají své rozhlasové vysílání, vycházejí výroční zprávy a sborníky žákovských prací. Doporučeným zdrojem informací o škole je almanach „To je let“, vydaný v roce 2010 k 130. výročí založení školy. Veškerou veřejnost zveme každoročně na pravidelné Dny otevřených dveří.